Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
64-603 Ludomy 70, Archidiecezja Poznańska
Kalendarz parafialny
Foto galeria
Galeria
Stałe informacje


Nowenna do

M. B. Ludomskiej

Środa

……………………………

Msza św.

o powołania

Pierwszy Czwartek

……………………………

Modlitwy ku czci

św. Jana Pawła II

22 Dzień Miesiąca

Warto wiedzieć

Radio Emaus

Telewizja z wartościami

Rodzina rodzinie

 

Szybki kontakt

ludomy@archpoznan.pl

tel.: 67 283 61 14

 

Porządek Mszy Świętych
Msze Święte w dni powszednie:
godz. 18.00: poniedziałek, wtorek, środa i piątek
godz.8.00 czwartek; (Za wyjątkiem I czwartku miesiąca;)
W I czwartek Msza Święta o godz. 18.00
Msze Święte niedzielne:
sobota: godz.18:00
niedziela: godz. 8.30, 10.00, 11.30
Od niedzieli do czwartku Msze Święte są odprawiane w kościele parafialnym;
w piątek i w sobotę w kościele Pomocników Matki Kościoła
Kancelaria parafialna Kontakt
Grupy parafialne - Bractwo św. Jana Pawła II

Statut Bractwa

Data dodania: 2012-11-04

Statut

Bractwa św. Jana Pawła II

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 Inspiracją do powstania Bractwa stały się szczególnie czczone w kościele w Ludomach Relikwie św. Jana Pawła II. Siedzibą Bractwa jest parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Ludomach.

§ 2 Członkami Bractwa mogą być pełnoletni mężczyźni odznaczający się przykładnym życiem rodzin­nym, społecznym i religijnym.

Rozdział II

Cele, środki i metody działania Bractwa św. Jana Pawła II

§ 1 Celem mężczyzn zrzeszonych w Bractwie jest szerzenie kultu św. Jana Pawła II oraz poznawanie i pogłębianie myśli św. Jana Pawła II, a także wcielanie ich w życie.

§ 2 Duchowa przemiana oraz własny rozwój wewnętrzny są podstawowym zadaniem członków, dla­tego:

          a) starają się – w miarę swoich możliwości – każdego 22 dnia miesiąca uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwie ku czci św. Jana Pawła II.

          b) starają się codziennie odmawiać dowolną modlitwę do św. Jana Pawła II

          c) starają się włączać w coroczne październikowe uroczystości ku czci św. Jana Pawła II

          d) angażują się w sprawy Parafii oraz Kościoła powszechnego

          e) starają się o powiększanie grona brackiego

§ 3 Rozpowszechnianie duchowego dziedzictwa św. Jana Pawła II powinno odbywać się przez wykorzystywanie wszelkich dostępnych środków przekazu.

§ 4 Członkowie Bractwa w sposób solidarny włączają się w inicjatywy duszpasterskie podejmowane przez Bractwo.

§ 5 Przynależność do Bractwa nie pociąga za sobą żadnych nakazów obowiązujących pod sankcją grzechu. Niespełnienie któregoś z obowiązków wynikających z przynależności do Bractwa św. Jana Pawła II nie jest wykroczeniem przeciwko Bogu ani też nie powoduje wydalenia członka z szeregów Bractwa.

§ 6 Do czasu zatwierdzenia Bractwa przez Arcybiskupa Poznańskiego opiekę duchową sprawuje jako Moderator Bractwa – Proboszcz Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Ludomach. Po zatwierdzeniu – Moderatora mianuje Arcybiskup Poznański.

Rozdział III

Organy Bractwa

§ 1 Podstawy zaistnienia Bractwa tworzy grupa inicjatywna która podejmuje pierwsze decyzje zawarte w § 3, § 4 i § 5 tego rozdziału III.

§ 2 Grupę inicjatywną stanowią:

          1. Foedke Arkadiusz

          2. Kozłowski Dominik

          3. Kozłowski Zbigniew

          4. Majewicz Maciej

          5. Olech Marcin

          6. Polcyn Wojciech

          7. Ratajczak Lechosław

          8. Suszek Stanisław

          9. Tritt Włodzimierz

        10. Wolski Łukasz

§ 3 Władze Bractwa to:

          a) Rada Bractwa

          b) Walne Zebranie

§ 4 Radę Bractwa stanowią cztery osoby zwane dalej Radą wybierane drogą głosowania na trzyletnią kadencję przez Walne Zebranie.

§ 5 Na czele Rady stoi Przełożony proponowany przez Radę i powoływany przez Walne Zebranie. Kandydat na Przełożonego musi uzyskać pozytywną akceptację Moderatora Bractwa.

§ 6 Wybory – o których mowa w § 4 i § 5 – dokonują się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.

§ 7 W uzasadnionych przypadkach – rażącego naruszenia Statutu lub życia niezgodnego z nauką Ko­ścioła – Moderator może odwołać Przełożonego i rozwiązać Radę.

§ 8 Raz w roku Przełożony – w porozumieniu z Radą Bractwa i Moderatorem zwołuje Walne Zebranie Bractwa.

§ 9 Nowi członkowie przyjmowani są do Bractwa decyzją Rady Bractwa, na podstawie wyrażonej woli kandydata i zasięgniętych opinii o kandydacie. Uroczystość przyjęcia może dokonać się – 22 dnia każdego miesiąca – na nabożeństwie ku czci bł. Jana Pawła II.

§ 10 Członkostwo w Bractwie ustaje na skutek

          a) rezygnacji podanej do wiadomości Przełożonego Bractwa

          b) decyzji Przełożonego Bractwa wykluczającej członka, który rażąco naruszył zasady wiary katolickiej

          c) rozwiązania Bractwa.

§ 11 Rozwiązanie Bractwa jest możliwe z poważnych przyczyn jedynie przez Moderatora Bractwa – a po zatwierdzeniu Bractwa przez Arcybiskupa Poznańskiego – jedynie przez Arcybiskupa Poznańskiego, do którego też należy zarządzanie dobrami duchowymi i materialnymi Bractwa.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 1 Rada Bractwa podejmie decyzję o zgłoszeniu Bractwa do zatwierdzenia przez Arcybiskupa Poznańskiego jako grupę duszpasterską działająca przy Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Ludomach.

§ 2 Przed zgłoszeniem Bractwa do Arcybiskupa Poznańskiego zostanie opracowany i zatwierdzony przez członków Bractwa Nowy Statut, który będzie obowiązywał po zatwierdzeniu go przez Arcybiskupa Poznańskiego.


Ludomy, 21 październik 2012, wigilia liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła IIwstecz
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
64-603 Ludomy 70, Archidiecezja Poznańska
wykonanie: e-parafia.net